központi honlap

OMVK ikon

Vissza a főoldalra

OMVK ikon

Elküldés e-mailben

Országos Vadgazdálkodási Alap - gyakran ismételt kérdések

2017. 11. 23. | OMVK központi szervezete |

Az alábbiakban foglaljuk össze az Országos Vadgazdálkodási Alap 2017-es pályázati kiírásával kapcsolatban a leggyakrabban felmerülő kérdéseket és az azokra adott válaszokat. A lista rendszeresen frissül.

 

Legutóbbi frissítés : 2017. november 23.

 

 1. Amennyiben egy vadászatra jogosult több pályázatot (vagy pályázatrészt) ad be, kell-e minden kötelező mellékletből (pl. aláírási címpéldány) pályázatonként eredeti példány?
  Nem, egy eredeti példány elégséges, a többihez hiteles másolatot csatoljon.
 2. Mely vadászatra jogosultak léphetnek konzorciumba?
  Csak az egy tájegységben található, egymáshoz területileg kapcsolódó vadászatra jogosultak.
 3. Több megyét érintő konzorciumok esetén hová kell benyújtani a pályázatokat?
  A pályázatot benyújtani az OMVK konzorciumvezető vadászterülete szerint illetékes Területi Szervezetéhez lehet.
 4. Ha a vadászatra jogosult konzorcium tagja, mellette pályázhat-e önállóan másik célterületre?
  Nem, a vadászatra jogosult vagy csak konzorciumi formában, vagy csak önállóan pályázhat, függetlenül a célterületektől.
 5. Milyen következménye van annak, ha a konzorciumi pályázat valamely eleme hibás?
  A konzorciumi formában benyújtott pályázat esetén, ha valamelyik pályázatrész formai, vagy tartalmi hibás, akkor a teljes pályázat elutasításra kerül.
 6. Mi történik abban az esetben, ha a pályázaton nyertes vadászatra jogosult üzemtervi ciklusa hamarabb lejár (pl. különleges rendeltetésű területek esetében), mint a pályázatban vállalt fenntartási idő?
  Ilyen esetekben, mivel nem feltélen marad ugyanaz a vadászatra jogosultja az adott vadgazdálkodási egységnek, a fenntartási időszak az üzemtervi ciklussal együtt lejár.
 7. Állami támogatásnak minősül-e Vadgazdálkodási Alapból elnyert forrás?
  Nem, nem közpénzből, hanem a vadászkamara bevételeiből kerül finanszírozásra.
 8. Az egyes célterületek esetében felsorolt tevékenységek közül pályázónként csak egyvagy több is támogatható?
  Több is támogatható, csak több különálló pályázat nem nyújtható be egy célterülettel kapcsolatban.
 9. Részt vehet-e a támogatott projektek megvalósításában vállalkozóként a vadásztársaság tisztségviselője vagy tagja?
  Igen, abban az esetben, ha azt a pályázó pályázatával együtt benyújtott, érdekelt személyről szóló nyilatkozatban részletes indoklás mellett előre jelezte.
 10. Egy vadászatra jogosult lehet-e két konzorcium tagja is egyszerre?
  Nem, a célterületenként megírt pályázatrészeit csak egy konzorcium pályázatában szerepeltetheti.
 11. Amennyiben a pályázó engedélyköteles tevékenységhez szeretné igénybe venni apályázaton elnyert támogatást, mikorra kell beszereznie az engedélyeket?
  Valamennyi szükséges engedélyt a pályázattal együtt, a benyújtási határidőig le kell adni.
 12. Amennyiben a pályázó együttműködési megállapodást kíván kötni a földhasználóval, meg kell-e tennie ezt még a pályázat leadása előtt?
  Igen, de ezzel nem vállal kockázatot, amennyiben a pályázati felhívás mellékleteként kiküldött mintával egyező tartalmú megállapodást használ, mivel az csak akkor lép életbe, ha a pályázatát támogatják.
 13. Támogatható-e a pályázat keretén belül vízmegőrzésre szolgáló műtárgyak létesítése?
  Igen, amennyiben a pályázó rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel.
 14. Kell-e a konzorciumok minden tagjának a konzorcium által megpályázott minden célra pályázni?
  Nem, de minden tagnak legalább egy célterületre pályázni kell.
 15. Mik lehetnek a Pályázati felhívás 2/4. pontjában megjelölt „vízellátás javítását szolgáló egyéb eszközök”?
  Általánosságban olyan eszközök beszerzése támogatható, melyek közvetlenül szolgálják a pályázati célt. Ilyen például lajtos kocsi, szivattyú, víztartály, aggregátor, stb., de a fenti elvet követve a pályázat terhére nem vásárolható pl. gödörfúró.
 16. Hogyan kell kiszámítani a vállalt önrészt?
  Az önrész százalékos meghatározásoz az önerőt a teljes pályázati összeghez kell viszonyítani, nem pedig a támogatáshoz.
  Például, ha az pályázott támogatás 1 000 000 Ft, akkor a kötelező minimális önrész nem ennek az összegnek a 30 %-a, hanem az önerő és a támogatás összegének 30 %-a, azaz nem 300 000 Ft, hanem 428 571 Ft. Az önrész helyes meghatározása kiemelten fontos, mert, ha nem éri el a minimális arányt, a pályázat formai hiba miatt nem befogadható!
 17. A 2/4. pontban meghatározott célterület keretében támogatható-e a vaddisznóbefogók telepítése kifejezetten apróvadas területen?
  Nem, mert bár ezeken a vadászterületeken a vaddisznó ugyanolyan megítélés alá esik, mint a ragadozók, de az első év pályázati céljai között nem került meghatározásra. A felhívás vadászható ragadozófajok gyérítésére irányul.
 18. Konzorciumi pályázatok esetében hogyan számítják ki az önrész mértékére és a több megpályázott célterületre adható többletpontokat?
  Az önrészt a teljes igényelt összeg és az egyes tagok által összesen vállalt önrész aránya alapján határozzuk meg a pontszámításhoz. Ehhez hasonlóan járunk el a célterületek esetében is, a pontértéket az egy tagra jutó, átlagos célterületszám alapján számítjuk.
 19. Lehet-e a vállalt önrész 50% feletti?
  Nem lehet 50 %-nál nagyobb az önrész, ezt a Működési szabályzat meghatározza.
 20. El lehet-e számolni a földmérés költségét?
  Nem, ez szakértői tevékenységnek minősül, mely a kiírás szerint nem támogatott tevékenység.
 21. Beadhat-e ugyanarra a célterületre új pályázatot ugyanaz a vadászatra jogosult, amennyiben az első beadványát formai okokból elutasították?
  Nem, egy célterületre egy évben csak egy pályázat nyújtható be. Ha a jogosult pályázat már benyújtotta, az regisztrálásra kerül, abban az évben már az adott célterületre nem igényelhet támogatást.
 22. Mely csapdatípusokat lehet a Vadgazdálkodási Alapból kapott támogatás terhére megvásárolni?
  Ebbe a körbe azok a csapdák tartoznak, melyeket nem tiltanak a vadgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok. Támogatható csapdák (a teljesség igénye nélkül): Larsen-csapda, létrás varjúcsapda, svéd csapda, ládacsapdák különböző típusai, hattyúnyak csapda, testszorító csapda, patkánycsapdák.
 23. Kell-e a beszerzendő eszközökre és vállalkozói díjakra vonatkozó árajánlatokat mellékelni?
  Nem kötelező árajánlatot mellékelni, de a megvásárolt eszközök árainak és az igénybe vett szolgáltatások díjainak igazodni kell azok aktuális piaci árához.
 24. Kötelező-e a támogatott eszközökre biztosítást kötni?
  Nem, de ajánlott, mivel a fenntartási időszak alatt - amennyiben eltűnnek vagy sérülnek – pótlásukról, javításukról a támogatott köteles gondoskodni saját költségén.
 25. Beszerezhetők-e a támogatott eszközök közvetlenül külföldről, befogadja-e az OMVK a külföldi számlákat?
  Igen, az Európai Unión belüli számlák esetében ez semmilyen problémát nem jelent, az EU-n kívül országok esetében a beszerzett termékek vámkötelesek lehetnek, melyek költsége a pályázat terhére nem számolható el.
 26. Támogatható-e a Pályázati Felhívás 2/3. pontjában megjelölt célterület esetében a már meglévő kutak felújítása?
  Igen, nem csak az új kutak létrehozása, hanem a már meglévők felújítása is támogatható.
 27. Mennyi időn belül kell a szerződés aláírását követően megkezdeni a támogatott projektek megvalósítását?
  A támogatási szerződés és a pályázati felhívás előírásai szerint, a szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdetétől számított 6 hónapon belül.
 28. Milyen keltezésű számlákat fogad el az OMVK a támogatások elszámolásakor?
  Az OMVK csak a Támogatási Szerződésben meghatározott megvalósítási időszakon belül kiállított számlákat fogadja el. Ez az időszak a 2017-ben kiírt pályázatok esetében a 2018/2019-es vadászati év.
 29. El lehet-e számolni a 2/4. pontban megjelölt csapdák működtetéséhez szükséges eszközként a vadkamerák vásárlását?
  Nem, ezek informatikai, elektronikai eszköznek minősülnek, melyek megvásárlásának költségei a nem elszámolható tételek között szerepelnek.
 30. Amennyiben a földhasználóval kötött megállapodás alapján valósulnak meg a felhívás 2/1. és 2/2. pontjában részletezett élőhelyfejlesztést célzó projektek, elszámolhatók-e a földhasználó nevére kiállított, vetőmag vásárlásról szóló számlák?
  Nem, amennyiben a földhasználónak ezzel kapcsolatosan máshová elszámolási kötelezettségei vannak, a számla nem szólhat a vadászatra jogosult nevére, a vetőmagvásárlás költségét nem külön kell elszámolni, hanem be kell építeni a megállapodás díjába.
 31. Pályázati adatlaphoz tartozik-e a munkaterv, költségterv, nyilatkozat, vagy ezek mellékletek?
  A munkaterv, a költségterv és a nyilatkozat a pályázati adatlap részét képezik.
 32. A pályázatra kapott pénzt külön kell-e kezelni, kell-e alszámlát vagy egy új bankszámlát nyitni?
  Nincs szükség külön számla, vagy alszámla nyitására, számvileli szempontból kell ezt elkülönítetten kezelni, azaz külön főkönyvi számot kell nyitni a könyvelésben.
 33. Köthető-e együttműködési megállapodás olyan földhasználóval, aki a vadásztársaság tisztségviselője vagy tagja?
  Igen, amennyiben előre megjelölik az érdekelt személyről szóló nyilatkozatban.
 34. Támogatható-e a fácánnevelő volierek építéséhez szükséges elemek (pl. háló, oszlopok) megvásárlása?
  Nem, ezek az eszközök nem a Pályázati Felhívásban megjelölt természetközeli apróvadnevelést szolgálják.
 35. Az eliszaposodott, elszennyeződött források kitakarítása, beton kútgyűrűvel vagy műanyag csővel való ellátása támogatható-e (forrásfoglalásnak minősül-e)?
  Elvileg igen, de tudni kell, hogy a források a törvény erejénél fogva védett természeti értékek, az ezekkel kapcsolatos bármilyen tevékenység a természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges.
 36. Mit jelent a 2/5. pontban említett, legkésőbb szeptember 30-ai kihelyezés? Például a 2017-es kiírásra benyújtott, nyertes pályázat esetén a 2018. február-márciusában (dürgés előtt) kihelyezett fácán elfogadható-e?
  A fácán kihelyezése esetén a legkésőbb szeptember 30-áig történő kihelyezés azt jelenti, hogy a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási évben (a 2017-ben nyertes pályázatok esetében ez a 2018/2019-es vadászévet jelenti) kell a meghatározott időpontig elvégezni a kibocsátást.
 37. Visszavonható-e a pályázat? A visszavonást követően beadható-e ismét?
  A pályázat benyújtási szakaszában nincs lehetőség azok visszavonására. Erre kizárólag a várólistára került pályázatok kapcsán kerülhet sor, amennyiben a jogosult nem kívánja támogatási igényét.
 38. A pályázat mellékleteként beadott NAV együttes adóigazolásban kit kell feltüntetni az adóigazolás felhasználójaként, mit kell megjelölni célként?
  Az igazolás felhasználója az Országos Magyar Vadászkamara, az igazolás célját nem kötelező megadni, de fel lehet tüntetni, hogy „pályázat a vadgazdálkodási alapba”.
 39. A számlák könyvelésekor milyen kódot, pályázati azonosítót adjon meg a könyvelő, illetve magára a számlára kell-e írni valamit (pl. pályázat száma)?
  A pályázat benyújtáskor egyedi azonosítót kap, melyet minden számlán fel kell tüntetni, ezen felül a létrehozott főkönyvi számot is szerepeltetni kell.
 40. A pályázat végellenőrzésénél minden konzorciumi tag a saját pályázatáért felel? Ha valamelyik konzorciumi tag nem teljesíti a vállalt kötelezettségeit, akkor a teljes konzorciumnak sikertelen-e a pályázata és vissza kell-e fizetnie a pénzt?
  A konzorciumi tagok a saját pályázatrészükért szakmai és pénzügyi szempontból is önállóan vállalják a felelősséget. Tehát ha az ellenőrzés során szabálytalanságra, hibára derül fény, és egyértelműen megállapítható a felelősség, abban az esetben az adott vadászatra jogosult viseli a következményeket. Amennyiben viszont nem állapítható meg, hogy melyik konzorciumi tag követte el a mulasztást, és a tagok visszafizetési kötelezettségüket az erre vonatkozó felszólításban megadott időpontig nem teljesítik, a Támogató bármelyik taggal szemben érvényesítheti követeléseit.
 41. A Pályázati Felhívás 2/3. pontjában megjelölt kútfúrás esetében szükséges vízjogi engedély beszerzése?
  Igen, csak a létesítési és használatbavételi engedélyek birtokában lehet pályázni, előzetes engedély, vagy az engedélyezési eljárás megkezdéséről szóló igazolás nem elegendő. (A kútfúrás csak magánszemélyek saját célú felhasználása esetén nem engedélyköteles.)
 42. Dagonya létesítéséhez kell-e földtulajdonosi engedély?
  Igen, erre minden vadgazdálkodási létesítmény esetében szükség van, ezt nem a pályázat, hanem a vadászati törvény írja elő.
 43. A 2/5 célterület feltételei szerint: „mezei nyúl telepítést követően az adott vadászati évben a faj további hasznosítása tilos” Ez csak a kibocsátási területre igaz, vagy a vadgazdálkodási egység teljes területére? Amennyiben csak a kibocsátási területre, akkor mi a megadott védőtávolság.
  A tiltás ebben az esetben a teljes vadászterületre vonatkozik.
 44. Apróvad kibocsátás esetén, kötelező-e a kihelyezett mezei nyúl és fácán jelölése?
  Nem, bár értékes információkkal szolgálhat a jelölés, de a kiírásban nincs erre vonatkozó kötelezettség.
 45. A 2/3 célterületben felsorolt dagonyán kívül az itatógödör is támogatható-e? Milyen technikai megoldások támogathatók? (betonozás, agyag, kisózás, műanyag fólia, stb.)
  Igen, az itató gödör támogatható elem. A kérdésben felsorolt megoldások mind szóba jöhetnek, a lényeg, hogy vízzáró réteget kell kialakítani. Ellenkező esetben vízjogi létesítési engedélyt kell beszereznie a pályázónak.
 46. Elszámolható-e a vadgazdálkodási berendezések építéséhez szükséges alapanyagok beszerzése?
  Nem, ez szorosan kapcsolódik a nem elszámolható saját teljesítéshez. Vadgazdálkodási berendezések a támogatás terhére csak készen vásárolhatók.
 47. Bevonható-e a támogatásba az a földterület, amelynek táblamérete eléri, vagy meghaladja a minimálisként meghatározott 0,25 ha-t, de több helyrajzi számon van nyilvántartva?
  Ez életszerű példa, pályázat fejlesztési céljainak az ilyen terület ugyanúgy megfelel, ezért bevonható.
 48. A földhasználóval kötött együttműködési megállapodás csak a mellékletben szereplő dokumentum lehet?
  Nem, a mellékletben két minta szerepel. Ettől eltérő szövegezésű megállapodás is megfelel, amennyiben a felek és az érintett földterületek egyértelműen azonosíthatók, valamint lefektetik, hogy betartják a Helyes Mezőgazdasági. és Környezeti Állapot (HMKÁ), a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodói Követelmények (JFGK) és a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) előírásait.
 49. A vadászatra jogosult egyben az érintett földterület bejegyzett földhasználója, akkor az ezzel földterületre lehet- pályázni, vagy csak egyéb földhasználóval lehet megállapodni?
  A pályázhat nem tesz erre vonatkozóan korlátozást, a földhasználati kötelezettségek figyelembevételével lehet pályázni. Arra kell odafigyelni, hogy a műveléssel kapcsolatban a saját teljesítés nem elszámolható, mindenképpen számlákkal kell igazolni az elvégzett tevékenységet.
 50. Művelés alól kivont területtel lehet-e pályázni?
  A pályázati felhívás erre vonatkozóan nem tesz korlátozást, ezek a földterületek nincsenek kirekesztve a pályázatból. A föld használójának döntése és felelőssége alapján lehet ezekkel a területekkel pályázni.

 


 

Részletes információ az Országos Vadgazdálkodási Alapról
és a kapcsolódó dokumentumok

(Kattintson!)

 

Partnerek, kapcsolódó oldalak

Országos Magyar Vadászati Védegylet - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereNimród Vadászújság - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereFöldművelésügyi Minisztérium - az Országos Magyar Vadászkamara partnereNemzeti Agrárgazdasági Kamara - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereNissan - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereHazai Vadász Magazin - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereKos Fashion - az OMVK hivatalos partnereOrszágos Erdészeti Egyesület - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereMagyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület - az Országos Magyar Vadászkamara partnereMagyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület - az Országos Magyar Vadászkamara partnereNemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács - az Országos Magyar Vadászkamara partnereA Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézete - az Országos Magyar Vadászkamara partnereEurópai Vadászszövetségek Szövetsége - az Országos Magyar Vadászkamara partnereA Safari Club International Közép-Magyarországi Egyesülete - az Országos Magyar Vadászkamara partnere
BirdieCar elektromos autók - vadászoknak isHunttrophy.comHazai Vadász Magazin - a Veszprém megyei Vadászkamara partnereOnline vadászvizsga teszt